(ATRIBUIT) Combustibil pentru autoturisme

Achizitor:

SC ILE TRADE COMPANY SRL

Adresa:

BUCURE?TI, Str. Valea Lung? Nr. 3, Bloc 142, Sc. b, Et. 1, Ap 51, Sector 6, cod 061501, Romnia
CUI 3683935; Registrul Comer?ului J40/2660/1993
Punct de lucru: Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bl. I7, Parter, Sector 3, Romnia, cod po?tal 031105
Telefon: 021 3263540; Fax: 021 3263541
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adres? de internet: www.iletrade.ro

Titlul proiectului POSDRU:

FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor

ID proiect POSDRU:

POSDRU/97/6.3/S/60838

Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Calitatea achizitorului:

Beneficiar

INVITA?IE DE PARTICIPARE

SC ILE TRADE COMPANY SRL, n calitate de achizitor, organizeaz? licita?ie, n vederea atribuirii contractuluide achizi?iede combustibil motorina Euro 5 cod CPV 09134200- 9, conform sec?iunii Specifica?ii tehnice din Documenta?ia de atribuire, la punctul de lucru din Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bl. I7, Parter, Sector 3, Romnia, Cod 031105, tel: 021 3263540, fax: 021 3263541, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , website: www.iletrade.ro.

Informa?ii suplimentare se pot ob?ine de la Ionescu Ruxandra This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Tel: 0723634909

Procedura de atribuire aplicat?
Achizi?ie prin procedur? competitiv?, avnd n vedere INSTRUC?IUNEA nr. 26 din 31.08.2010,privind efectuarea achizi?iilor publice necesare implement?rii proiectelor finan?ate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea produselor ce urmeaz? s? fie achizi?ionate
n vederea implement?rii ProiectuluiFEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor,proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, n baza Contractului de finan?are POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL din Bucure?ti dore?te s? achizi?ioneze urm?toarele produse: CPV 09134200- 9 - Combustibil pentru autoturisme: motorina Euro 5, pentru autoturismele folosite n proiect, a?a cum sunt prezentate n documenta?ia de atribuire.

Termen de finalizare sau durata contractului
Termenul de finalizare a contractului este 30.09.2012.

Termen de plat?:
Achizitorul se oblig? s? pl?teasc? pre?ul c?tre furnizor, n termen de 30 zile de la emiterea ?i comunicarea facturilor, aferente comenzilor emise de achizitor, n concordan?? cu specifica?iile din documenta?ia de atribuire.

Modalit??i de plat? - plata se va face prin virament bancar, din contul de proiect al beneficiarului n contul indicat de furnizor.

Locul de prestare: Combustibilul pentru autoturisme: motorina Euro 5 se va furniza la sediul furnizorului (pompele din sta?iile de combustibl ale furnizorului). Oferta se va depune pentru toate produsele ?i pentru ntreaga cantitate.

Pre?ul ofertat se va exprima n LEI.
Pre?ul ofertat va fi pre?ul total pentru motorina Euro 5.
Pre?ul ofertat nu va include TVA. TVA se va prezenta separat.

Oferte alternative
Nu sunt acceptate oferte alternative. Nu se accept? oferte par?iale. Se va depune ofert? pentru ntreaga gam? de produse solicitate.

Adresa la care se transmit ofertele
SC ILE TRADE COMPANY SRL, Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bl. I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i
Documenta?ia poate fi ob?inut?, n mod gratuit, de la punctul de lucru al achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL, Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bl. I7, Parter, Sector 3, Cod 031105 sau de pe pagina noastr? de internet www.iletrade.ro.

Termenul limit? de primire a ofertelor
07.01.2011, ora 11.00

Data, ora ?i locul deschiderii ofertelor
07.01.2011, ora 16.00, la punctul de lucru al SC ILE TRADE COMPANY SRL, Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bl. I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalit??ile de finan?are ?i de plat?
Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investe?te n oameni!

Criteriul de atribuire a contractului
Pre?ul cel mai sc?zut.

Ofertele calificate conform documenta?iei de atribuire vor fi clasate n ordinea cresc?toare a pre?urilor. Va fi declarat? c?tig?toare oferta cu pre?ul cel mai sc?zut.
n situa?ia n care vor fi dou? sau mai multe oferte cu pre?ul cel mai sc?zut, atunci se va solicita ofertan?ilor n cauz? s? depun? oferte mbun?t??ite de pre?, n plicuri nchise ?i sigilate.
Dac? se vor depune, din nou, dou? sau mai multe oferte cu pre?ul cel mai sc?zut, atunci se va declara c?tig?toare oferta nregistrat? prima la achizitor, unde se va nregistra obligatoriu, data ?i ora depunerii ofertei mbun?t??ite, cu condi?ia ncadr?rii pre?ului solicitat n valoarea fondurilor alocate pentru aceast? achizi?ie.


ANUN? DE ATRIBUIRE

Data public?rii anun?ului de participare: 27.12.2010

Denumire contract: Achizitie de combustibil pentru autoturisme n cadrul proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor ?i Calific?rilor Femeilor

CPV - 09134200- 9,

Tipul procedurii: procedura competitiv?

Criterii de atribuire: Pre?ul cel mai sc?zut.

Contract nr: 254/17.01.2011

Numarul de oferte primite: 1(una)

Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:

SC. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL