(ATRIBUIT) Achizi?ie de utilaje pentru industria confec?iilor

Achizitor:

SC ILE TRADE COMPANY SRL

Adresa:

BUCURE?TI, Str. Valea Lung? Nr. 3, Bloc 142, Sc. b, Et. 1, Ap 51, Sector 6, cod 061501, Romnia
CUI 3683935; Registrul Comer?ului J40 / 2660/1993
Punct de lucru: Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bl. I7, Parter, Sector 3, Romnia, cod po?tal 031105
Telefon: 021 3263540; Fax: 021 3263541
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adres? de internet: www.iletrade.ro

Titlul proiectului POSDRU:

FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor

ID proiect POSDRU:

POSDRU/97/6.3/S/60838
Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Calitatea achizitorului:

Beneficiar

INVITA?IE DE PARTICIPARE

SC ILE TRADE COMPANY SRL, n calitate de achizitor, organizeaz? licita?ie, n vederea atribuirii contractuluide achizi?iede utilaje pentru produc?ia de textile, cod CPV 42710000-6, conform sec?iunii Specifica?ii tehnice din Documenta?ia de atribuire, la punctul de lucru din Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Romnia, Cod 031105, tel: 021 3263540, fax: 021 3263541, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , website: www.iletrade.ro.

Informa?ii suplimentare se pot ob?ine de la Ionescu Ruxandra This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Tel: 0723634909

Procedura de atribuire aplicat?

Achizi?ie prin procedur? competitiv?, avnd n vedere INSTRUC?IUNEA nr. 26 din 31.08.2010,privind efectuarea achizi?iilor publice necesare implement?rii proiectelor finan?ate prin POSDRU 2007-2013.
Descrierea produselor ce urmeaz? s? fie achizi?ionate
n vederea implement?rii ProiectuluiFEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor,proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, n baza Contractului de finan?are POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL din Bucure?ti dore?te s? achizi?ioneze pentru proiect, utilaje pentru produc?ia de textile, cod CPV 42710000 - 6, a?a cum sunt prezentate n documenta?ia de atribuire.
Termen de finalizare sau durata contractului
Termenul de finalizare a contractului este 30.09.2012.
Termen de plat?:
Achizitorul se oblig? s? pl?teasc? pre?ul c?tre prestator, n termen de 30 zile de la emiterea ?i comunicarea facturilor, aferente achizi?iilor, n concordan?? cu specifica?iile din documenta?ia de atribuire.

Modalit??i de plat? - plata se va face prin virament bancar, din contul de proiect al beneficiarului n contul indicat de furnizor.

Locul de prestare: Achizi?ia produselor se va realiza la punctul de lucru al beneficiarului.

Pre?ul ofertat se va exprima n LEI.
Pre?ul ofertat va fi pre?ul fiecarui produs. Pre?ul ofertat nu va include TVA.
Oferte alternative
Nu sunt acceptate oferte alternative. Se accept? oferte par?iale (pe loturi).
Adresa la care se transmit ofertele
SC ILE TRADE COMPANY SRL din Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bl. I7, Parter, Sector 3, Cod 031105
Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i
Documenta?ia poate fi ob?inut?, n mod gratuit, de la punctul de lucru al achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL din Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bl. I7, Parter, Sector 3, Cod 031105 sau de pe pagina noastr? de internet www.iletrade.ro.
Termenul limit? de primire a ofertelor
07.01.2011, ora 11.00
Data, ora ?i locul deschiderii ofertelor
07.01.2011, ora 16.00, la punctul de lucru al SC ILE TRADE COMPANY SRL din Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105
Modalit??ile de finan?are ?i de plat?
Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investe?te n oameni!
Criteriul de atribuire a contractului
Oferta cea mai avantajoas? din punct de vedere economic.
Factorii de evaluare a ofertelor ?i algoritmii de calcul pentru fiecare ofert? sunt detalia?i n documenta?ia c?tre ofertan?i.


ANUN? DE ATRIBUIRE

Data public?rii anun?ului de participare: 27.12.2010

Denumire contract: Achizi?ie de utilaje pentru industria confec?iilor n cadrul proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor ?i Calific?rilor Femeilor

CPV - CPV 42710000 - 6

Tipul procedurii: procedura competitiv?

Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

LOT 1

Contract nr: 248/13.01.2011

Numarul de oferte primite: 3 (Trei)

Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:

PRIMULA SA -GRECIA

Valoarea estimat?: 3400 EURO (fara TVA)

Valoarea final?: 3155 EURO (f?r? TVA)

LOT 2

Poz 1 si 2

Contract nr: 255/17.01.2011

Poz 3

Contract nr: 319/08.03.2011

Numarul de oferte primite: 3

Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:

Valoarea estimat?: 18640 EURO(fara TVA)

Valoarea final?: 17316 euro(f?r? TVA)

LOT 3

100 BUC - Contract nr: 248/13.01.2011

596 BUC - Contract nr: 318/08.03.2011

Numarul de oferte primite: 3

Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:

Valoarea estimat?: 191400 EURO (fara TVA)

Valoarea final?: 185136 EURO (f?r? TVA)