(ATRIBUIT) Servicii de consultanta achizitii publice pentru implementarea proiectului

Achizitor:

SC ILE TRADE COMPANY SRL BUCURESTI

Adresa:

Str Valea Lung? Nr 3, Bloc 142, Sc b, Et 1, Ap 51, Sector 6, cod 061501, Romnia
CUI 3683935; Registrul Comer?ului J40 / 2660/1993
Punct de lucru: Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Romnia, cod po?tal 031105
Telefon: 021 3263540; Fax: 021 3263541
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adres? de internet: www.iletrade.ro

Titlul proiectului POSDRU:

FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor

ID proiect POSDRU:

POSDRU/97/6.3/S/ 60838
Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale
Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Calitatea achizitoruli:

Beneficiar

FEMINA Cresterea Abilitatilor si Calificarilor Femeilorcontract nr. POSDRU/97/6.3/S/60838

1.Scop: Achizitia de servicii de consultanta pentru realizarea achizitiilor publice in cadrul proiectului cu titlul de mai sus.

Proiectul este finantat prin: FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Opera?ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013

Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii

2. Firma contractanta:

SC ILE TRADE COMPANY SRL; CUI 3683935; Reg com.J40/2660/1993, punct de lucru Piata Alba Iulia nr.8, Bloc i7, parter, tel: 021-326.35.40/42; tel/fax: 021.326.35.41, persoana de contact Nicolae Mihaiu, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Criteriu de atribuire

Oferta cu pretul cel mai mic care intruneste toate conditiile mentionate in documentatia de atribuire va fi declarata castigoatoare.

4. Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:

Documentatia poate fi solicitata la sediul societatii si poate fi transmisa potentialilor ofertanti prin fax, e-mail sau predare personala la sediul societatii.

5. Data limita pentru transmiterea ofertelor este : 11.11.2010, ora 15:00 Ofertele pot fi trimise prin fax, posta sau depuse in original la sediul beneficiarului. In cazul transmiterii prin fax, ofertele vor fi depuse si in original sau transmise prin posta in maxim 3 zile lucratoare

Potentialii ofertanti pot solicita documentatia de atribuire pana la data 08.11.2010ora 15:00 prin e-mail sau prin fax in care isi vor exprima dorinta de a prezenta o oferta, precum si modul in care doresc sa primeasca documentatia de atribuire ( fax, e-mail, persoana de contact)

Dupa primirea documentatei de atribuire potentialii ofertanti pot solicita clarificari suplimentare prin fax sau e-mail pana la data 09.11.2010, ora 15:00. Raspunsurile vor fi trimise prin e-mail sau fax tuturor ofertantilor potentiali care au primit documentatia de atribuire, pana la data de 09.11.2010, ora 17:00.


ANUNT DE ATRIBUIRE

Data publicarii anuntului de participare: 02 noiembrie 2010

Denumire contract: Servicii de consultanta pentru realizarea achizi?iilor publice n cadrul proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor

CPV - 79418000 - 7

Tipul procedurii: Procedura de cercetare a pie?ei studiu al pie?ei

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

Contract nr: 028 / 15.11.2010

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul:

SC OMICRON CONSULTING SRL Bucuresti, B-dul Unirii nr. 74, bloc J3B, sc.1, ap.14, sector 3, cp 030837; telefon / fax: 021 317 72 06; E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
Web: www.omicronconsulting.ro

Valoarea estimata a contractului: 62.786 lei (fara TVA)

Valoarea totala finala a contractului: 62.500 lei (fara TVA)