(ATRIBUIT) Materiale pentru cursuri

Achizitor:

SC ILE TRADE COMPANY SRL BUCURESTI

Adresa:

Bucuresti, Str Dealul Tugulea Nr 77, Sector 6; Cod 060865

CUI 3683935; Registrul Comer?ului J40 / 2660/1993

Punct de lucru: Bucure?ti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Romnia, cod po?tal 031105

Telefon: 021 3263540; Fax: 021 3263541

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres? de internet: www.iletrade.ro

Titlul proiectului POSDRU:

FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor

ID proiect POSDRU:

POSDRU/97/6.3/S/60838

Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Calitatea achizitoruli:

Beneficiar

INVITA?IE PARTICIPARE

SC ILE TRADE COMPANY SRL, cu sediul in Bucuresti, strada Dealul ?ugulea, nr. 77,Sector 6, tel/fax 021 3263542, 021 4300342, , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , website: www.iletrade.ro, n calitate de achizitor, organizeaz?, la sediul din Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, n vederea

atribuirii contractului de achizi?ie MATERIALE PENTRU CURSURI, cod

CPV 19200000-8

CPV 19400000-0

CPV 18450000-8

CPV 42720000-9

conform sec?iunii Specifica?ii tehnice din Documenta?ia de atribuire.

Informatii suplimentare se pot ob?ine de la Ruxandra Ionescu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 0723634909

Procedura de atribuire aplicata

Achizi?ie prin procedura: studiu de piata, avnd n vedere INSTRUC?IUNEA nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achizi?iilor publice necesare implement?rii proiectelor finan?ate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea serviciilor ce urmeaz? s? fie achizi?ionate

n vederea implement?rii Proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 n baza Contractului de finan?are POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucure?ti dore?te s? achizi?ioneze materiale pentru cursuri, necesare pentru desf??urarea proiectului, a?a cum sunt prezentate n documenta?ia de atribuire.

Termen de finalizare sau durata contractului

Termenul de finalizare a contractului este 30.09.2012.

Termen de plat?:

Achizitorul se obliga sa pl?teasc? pre?ul c?tre prestator in termen de 30 zile de la emiterea si comunicarea facturilor, aferente comenzilor emise de achizitor n concordan?? cu specifica?iile din documenta?ia de atribuire.

Modalit??i de plat? - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului n contul indicat de prestator.

Locul de prestare: Materialele pentru cursuri se vor furniza la sediul ILE TRADE COMPANY SRL.

Pre?ul ofertat se va exprima in LEI.

Pre?ul ofertat va fi pre?ul total pentru materialele pentru cursuri. Pre?ul ofertat nu va include TVA.

Oferte alternative

Nu sunt acceptate oferte alternative. Nu se accept? oferte par?iale. Se pot depune oferte pentru fiecare lot

Adresa la care se transmit ofertele

SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i

Documenta?ia poate fi ob?inuta n mod gratuit de sediul a achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105 Tel: 0213263540, fax: 0213263541, sau de pe pagina noastr? de internet www.iletrade.ro.

Termenul limita de primire a ofertelor

10.06.2011, ora 12.00

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

10.06.2011, ora 16:00, la sediul SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105 Tel: 0213263540, fax: 0213263541,

Modalit??ile de finan?are ?i de plata

Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investe?te n oameni!

Criteriul de atribuire a contractului

Pre?ul cel mai sc?zut.

Ofertele calificate conform documenta?iei de atribuire vor fi clasate n ordinea cresc?toare a pre?urilor. Va fi declarat? c?tig?toare oferta cu pre?ul cel mai sc?zut. n situa?ia c? vor fi dou? sau mai multe oferte cu pre?ul cel mai sc?zut, atunci se va solicita ofertan?ilor n cauz? s? depun? oferte mbun?t??ite de pre?, n plicuri nchise ?i sigilate.

Dac? se vor depune din nou dou? sau mai multe oferte cu pre?ul cel mai sc?zut, atunci se va declara c?tig?toare oferta nregistrat? prima la sediu achizitorului, unde se va nregistra obligatoriu data ?i ora depunerii ofertei mbun?t??ite, cu condi?ia ncadr?rii pre?ului solicitat n valoarea fondurilor alocate pentru aceast? achizi?ie.


ANUN? DE ATRIBUIRE

Data public?rii anun?ului de participare: 04 Iunie 2011
Denumire contract:
Achizi?ie Materiale pentru cursuri n cadrul proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor ?i Calific?rilor Femeilor
CPV 19200000-8, CPV 19400000-0, CPV 18450000-8, CPV 42720000-9

Tipul procedurii: Procedura de cercetare a pie?ei studiu al pie?ei
Criterii de atribuire: pretul cel mai mic.

LOT 1
Contract nr: 569 / 04.07.2011
Numarul de oferte primite: 2
Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:

SC STIL AURA SRL
Valoarea estimat? a contractului: 28.000 RON (fara TVA)
Valoarea total? a contractului: 21875 RON (fara TVA)

LOT 2

Contract nr: 554 DIN 28.06.2011

Numarul de oferte primite: 2
Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:

SC G&G TRADING 2000 SRL
Valoarea estimat? a contractului: 5077,5 RON (fara TVA)
Valoarea total? a contractului: 4427,75 RON (fara TVA)