SC ILE TRADE COMPANY SRL, cu sediul in Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Romnia, Cod 031105 tel 021 3263540, fax: 021 3263541, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , website: www.iletrade.ro, n calitate de achizitor, organizeaz?, la sediul din Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, in vederea atribuirii contractului de achizi?ie servicii de consultan?? n domeniul evalu?rii, cod CPV 79419000 - 64, prin intermediul unui expert evaluator de bunuri imobiliare, conform sec?iunii specifica?ii tehnice din documenta?ia de atribuire.

Informatii suplimentare se pot ob?ine de la Ruxandra Ionescu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 0746023203

Procedura de atribuire aplicata

Achizi?ie prin procedura de cercetare a pie?ei studiu al pie?ei, avnd n vedere INSTRUC?IUNEA nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achizi?iilor publice necesare implement?rii proiectelor finan?ate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea serviciilor ce urmeaz? s? fie achizi?ionate

n vederea implement?rii Proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 n baza Contractului de finan?are POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucure?ti dore?te s? achizi?ioneze urm?toarele servicii: Cod CPV 79419000 4 - achizi?ie servicii de consultan?? n domeniul evalu?rii, pentru cl?direa ce se va achizi?iona ca sediu al proiectului, cu scopul de a stabili dac? pre?ul ofertei (pentru cl?dire construit? ?i terenul aferent) situat? pe primul loc, nu este superior valorii de pia??. Dup? stabilirea ofertei c?tig?toare n procedura de achizi?ie a sediului proiectului, nainte de semnarea contractului de vnzare cump?rare de c?tre achizitor, expertul va evalua cl?direa ?i va nainta achizitorului raportul de evaluare a imobilului (cl?dire ?i teren).

Termen de finalizare sau durata contractului

Termenul de finalizare a contractului este: 5 zile lucr?toare de la semnarea contractului.

Termen de plat?:

Achizitorul se obliga sa pl?teasc? pre?ul c?tre prestator in termen de mximum 30 zile de la emiterea si comunicarea facturilor, aferente comenzilor emise de achizitor n concordan?? cu specifica?iile din documenta?ia de atribuire.

Modalit??i de plat? - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului n contul indicat de prestator.

Locul de prestare: Serviciile de expertiz? se vor presta la sediul prestatorului ?i la adresa imobilului care se va transmite de catre achizitor.

Pre?ul ofertat se va exprima in LEI.

Pre?ul ofertat va fi pre?ul total pentru serviciile de consultanta in vederea evaluarii, pentru achizi?ia sediului proiectului. Pre?ul ofertat nu va include TVA.

Oferte alternative

Nu sunt acceptate oferte alternative. Se va depune ofert? pentru ntreaga gam? de servicii solicitate.

Adresa la care se transmit ofertele

SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i

Documenta?ia poate fi ob?inuta n mod gratuit de sediul a achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105 sau de pe pagina noastr? de internet www.iletrade.ro.

Termenul limita de primire a ofertelor

04.04.2011, ora 10.00

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

04.04.2011, ora 14.00, la sediul SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalit??ile de finan?are ?i de plata

Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investe?te n oameni!

Criteriul de atribuire a contractului

Pre?ul cel mai sc?zut.

Ofertele calificate conform documenta?iei de atribuire vor fi clasate n ordinea cresc?toare a pre?urilor. Va fi declarat? c?tig?toare oferta cu pre?ul cel mai sc?zut. n situa?ia c? vor fi dou? sau mai multe oferte cu pre?ul cel mai sc?zut, atunci se va solicita ofertan?ilor n cauz? s? depun? oferte mbun?t??ite de pre?, n plicuri nchise ?i sigilate.


ANUN? DE ATRIBUIRE

Data public?rii anun?ului de participare: 29 Martie 2011
Denumire contract:
Achizi?ie Servicii de consultan?? n domeniul evalu?rii n cadrul proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor ?i Calific?rilor Femeilor
CPV 79419000 4
Tipul procedurii: Procedura de cercetare a pie?ei studiu al pie?ei
Criterii de atribuire: Pre?ul cel mai sc?zut.
Contract nr: 429/06.05.2011
Numarul de oferte primite: 2
Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:

ADD VALUE PROPERTIES SRL
Valoarea estimat? a contractului: 1000 RON (fara TVA)
Valoarea total? final? a contractului: 500 RON (fara TVA)