(ATRIBUIT) ACHIZI?IE DE CONSULTANTA SI SERVICII IN DOMENIU PSI SI SSM

Achizitor:

SC ILE TRADE COMPANY SRL BUCURESTI

Adresa:

Bucuresti, Str Dealul Tugulea Nr 77, Sector 6; Cod 060865, Romnia

CUI 3683935; Registrul Comer?ului J40 / 2660/1993

Tel/fax :0214300342; 0213263542

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adres? de internet: www.iletrade.ro

Titlul proiectului POSDRU:

FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor

ID proiect POSDRU:

POSDRU/97/6.3/S/60838

Axa prioritar? 6 Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de interven?ie 6.3 Promovarea egalit??ii de ?anse pe pia?a muncii

Calitatea achizitoruli:

Beneficiar

INVITA?IE PARTICIPARE

SC ILE TRADE COMPANY SRL, n calitate de achizitor, organizeaz?, la sediul Proiectului FEMINA din Comuna Chiajna, sat Rosu, Str Razorului Nr 19, Tel: 0213263543, licitatie n vederea atribuirii contractului de achizi?ie de consultanta si servicii in domeniul PSI si SSM pentru proiectul FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor, cod CPV 713171000-4 ; CPV 24951220- 3 si CPV 24951230- 6 , conform sec?iunii Specifica?ii tehnice din Documenta?ia de atribuire.

Informatii suplimentare se pot ob?ine de la Ionescu Ruxandra This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel: 0723634909

Procedura de atribuire aplicata

Achizi?ie prin procedura studiului de piata avnd n vedere INSTRUC?IUNEA nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achizi?iilor publice necesare implement?rii proiectelor finan?ate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea serviciilor ce urmeaz? s? fie achizi?ionate

n vederea implement?rii Proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 n baza Contractului de finan?are POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucure?ti dore?te s? achizi?ioneze: consultanta si servicii in domeniul PSI si SSM pentru proiect, cod CPV 713171000-4 ; CPV 24951220- 3 si CPV 24951230- 6, a?a cum sunt prezentate n documenta?ia de atribuire.

Termen de finalizare sau durata contractului

Termenul maxim de finalizare a contractului este de 30.09.2012.

Termen de plat?:

Achizitorul se obliga sa pl?teasc? pre?ul c?tre prestator in termen de 30 zile de la emiterea si comunicarea facturilor, aferente comenzilor emise de achizitor n concordan?? cu specifica?iile din documenta?ia de atribuire.

Modalit??i de plat? - plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului n contul indicat de prestator.

Locul de prestare: Consultanta si serviciile in domeniul PSI si SSM se vor face la sediul proiectului din Comuna Chiajna, sat Rosu, Str Razorului Nr 19, sau unde este necesar.

Pre?ul ofertat se va exprima in LEI.

Pre?ul ofertat va fi pre?ul total pentru serviciile de consultanta, servicii si/sau livrarile de materiale PSI specifice. Pre?ul ofertat nu va include TVA.

Oferte alternative

Nu sunt acceptate oferte alternative. Nu se accept? oferte par?iale. Se va depune ofert? pentru ntreaga gam? de servicii solicitate.

Adresa la care se transmit ofertele

Ofertele se trimit la sediul Proiectului Femina al SC ILE TRADE COMPANY SRL din Comuna Chiajna, sat Rosu, Str Razorului Nr 19, Tel: 0213263543.

Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i

Documenta?ia poate fi ob?inuta n mod gratuit de sediul a achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL sau de pe pagina noastr? de internet www.iletrade.ro prin solicitare la email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Termenul limita de primire a ofertelor

24.10.2011, ora 16.00 la sediul proiectului FEMINA din Comuna Chiajna, sat Rosu, Str Razorului Nr 19, Tel: 0213263543

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

24.10.2011, ora, 16:00, la sediul proiectului FEMINA al SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti.

Modalit??ile de finan?are ?i de plata

Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investe?te n oameni!

Criteriul de atribuire a contractului

pretul cel mai mic.


ANUN? DE ATRIBUIRE

Data public?rii anun?ului de participare: 16 Octombrie 2011
Denumire contract
: Achizi?ie de consultanta si servicii in domeniu PSI si SSM n cadrul proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor ?i Calific?rilor Femeilor
CPV 71317000-3; CPV 71317100-4 ; CPV 24951220- 3 si CPV 24951230-
6

Tipul procedurii: Procedura de cercetare a pie?ei studiu al pie?ei
Criterii de atribuire:
pretul cel mai mic.


Contract nr:
742 / 28.10.2011
Numarul de oferte primite:
3
Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:

SC PRO MUN SERVICES SRL
Valoarea estimat? a contractului:
23.300 RON (fara TVA)
Valoarea total? a contractului:
17.350 RON (fara TVA)