(ATRIBUIT) Achizi?ie imobil sediu Bucure?ti

SC ILE TRADE COMPANY SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Valea Lung? Nr. 3, Bloc 142, Sc. b, Et. 1, Ap 51, Sector 6, cod 061501, Romnia tel 021 3263540, fax: 021 3263541, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , website: www.iletrade.ro, n calitate de achizitor, organizeaz?, la sediul din Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, licitatie n vederea atribuirii contractului de Cumparare Sediu pentru Proiect FEMINA, in Bucuresti conform sec?iunii Specifica?ii tehnice din Documenta?ia de atribuire.

Informatii suplimentare se pot ob?ine de la Cristian Mitrea This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Tel: 0722-315.589.

Procedura de atribuire aplicata

Achizi?ie prin procedura competitiva, avnd n vedere INSTRUC?IUNEA nr. 26 din 31.08.2010 privind efectuarea achizi?iilor publice necesare implement?rii proiectelor finan?ate prin POSDRU 2007-2013.

Descrierea produselor ce urmeaz? s? fie achizi?ionate

n vederea implement?rii Proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor si Calific?rilor Femeilor, proiect cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 n baza Contractului de finan?are POSDRU/97/6.3/S/60838, SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucure?ti dore?te s? achizitioneze sediu pentru desfasurarea activitatii proiectului in Bucuresti, a?a cum este prezentat n documenta?ia de atribuire.

Termen de finalizare sau durata contractului

Termenul de finalizare a contractului este maxim 60 zile de la incheierea procedurii de achizitie

Termen de plat?:

Achizitorul se obliga sa pl?teasc? pre?ul c?tre prestator in termen de 30 zile de la emiterea ?i comunicarea facturilor, aferente achizi?iilor n concordan?? cu specifica?iile din documenta?ia de atribuire.

Modalit??i de plat?: Plata se va face prin virament bancar din contul de proiect al beneficiarului n contul indicat de furnizor.

Locul de prestare: Sediul se va achizitiona n zona de vest a Bucure?tiului sau in zonele adiacente, a?a cum este prev?zut n documenta?ia c?tre ofertan?i.

Pre?ul ofertat se va exprima in LEI.

Pre?ul ofertat va fi suma total? pentru sediul/cladirea oferita. Pre?ul ofertat nu va include TVA. TVA se va prezenta separat.

Oferte alternative

Nu sunt acceptate oferte alternative. Nu se accept? oferte par?iale.

Adresa la care se transmit ofertele

SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalitatea de ob?inere a documenta?iei pentru ofertan?i

Documenta?ia poate fi ob?inuta n mod gratuit de sediul a achizitorului: SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105 sau de pe pagina noastr? de internet www.iletrade.ro.

Termenul limita de primire a ofertelor

01.04.2011, ora 10

Data, ora si locul deschiderii ofertelor

01.04.2011, ora, 16:00, la sediul SC ILE TRADE COMPANY SRL Bucuresti, Bucuresti, Pia?a Alba Iulia, Nr. 8, Bloc I7, Parter, Sector 3, Cod 031105

Modalit??ile de finan?are ?i de plata

Contractul POSDRU/97/6.3/S/60838 este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investe?te n oameni!

Criteriul de atribuire a contractului

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Factorii de evaluare a ofertelor ?i algoritmii de calcul pentru fiecare ofert? sunt detalia?i n documenta?ia c?tre ofertan?i.


ANUN? DE ATRIBUIRE

Data public?rii anun?ului de participare: 21 Martie 2011
Denumire contract:
Achizi?ie imobil sediu Bucure?ti n cadrul proiectului FEMINA Cre?terea Abilit??ilor ?i Calific?rilor Femeilor
CPV 70121200 - 7
Tipul procedurii: Procedura COMPETITIVA
Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.
Contract nr: 440/17.05.2011
Numarul de oferte primite: 2
Numele ?i adresa operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:

DAHAN STEFANIA
Valoarea estimat? a contractului: 465.080 RON (fara TVA)
Valoarea total? final? a contractului: 494.700 RON (fara TVA)