Conferinta 26 Iunie 2012

Rezultate remarcabile ob?inute n cadrul proiectuluI european Femina,

prezentate n cadrul conferin?ei "Egalitate de ?anse ?i incluziune social?"

FEMINA cre?terea abilit??ilor ?i calific?rilor femeilor este un proiect strategic, cofinan?at din Fondul Social European Programul Operan?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, din Axa Prioritar? 6 - Promovarea incluziunii sociale, Domeniul Major de Interven?ie 6.3 - Promovarea egalita?ii de ?anse pe pia?a muncii. SC ILE Trade Company SRL este beneficiarul proiectului id POSDRU/97/6.3/S/60838, si totodata lider de parteneriat pentru implementarea programului adresat femeilor, cu vrste cuprinse ntre 18-60 de ani, att din mediul rural ct ?i din mediul urban, f?r? un loc de munc?. Proiectul se adreseaz? doamnelor din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale Romniei, inactive, ?omere sau care se ocup? cu agricultura de subzisten?? ?i care doresc s? se dezvolte profesional prin integrarea pe pia?a muncii sau prin demararea unei activit??i independente. Grupul ?int? vizat de program este format din 696 de femei, selectate, astfel nct s? ndeplineasc? criteriile de eligibilitate aprobate.

Obiectivul general este de a facilita integrarea pe pia?a muncii a femeilor inactive, ?omere ?i/sau ocupate cu agricultura de subzisten??, prin nzestrarea lor cu abilit??i noi, n vederea cre?terii ?anselor de a fi ocupate n alte sectoare dect cele n care au deja calific?ri vechi ?i nefolositoare.

De asemenea proiectul FEMINA urm?re?te promovarea pe termen ct mai lung a sustenabilit??ii Romniei n ceea ce prive?te dezvoltarea resurselor umane prin crearea de condi?ii pentru dezvoltarea afacerilor profitabile.

Proiectul, cu o durata de implementare de 24 de luni, se afla n anul doi de implementare, ?i activit??ile propuse s-au realizat deja n sase regiuni de implementare. nc? de la demararea activit??ilor de recrutare, selec?ie ?i instruire a grupului ?int?, o regiune vizat? a fost regiunea Nord-Vest, loca?ie Baia Mare.

ntruct implementarea proiectului n regiunea Nord-Vest a nregistrat rezultate importante, beneficiarul proiectului a organizat, mar?i, 26 iunie 2012, ora 10, conferin?a "Egalitate de ?anse ?i incluziune social?".

Conferin?a a avut drept obiective prezentarea proiectului ?i prezentarea principiilor de egalitate de ?anse ?i incluziune social?, din prisma rezultatelor deosebite, atinse n cadrul implement?rii proiectului n regiunea Nord-Vest.

Astfel, n cele optsprezece luni de implementare a proiectului n regiunea Nord Vest, obiectivul, scopurile si activit??ile a fost promovate la nivelul judetelor Maramure?, Bistri?a Nas?ud, S?laj ?i Satu Mare. Doamnele recrutate si selectate, care au fost instruite, sunt n num?r de 274, ?i au alc?tuit 23 de grupe de instruire.

In activit??ile proiectului, adresate atat grupului ?inta ct ?i echipei de implementare a proiectului, s-a avut n vedere respectarea principiului egalit??ii de ?anse ?i atingerea scopului incluziunii sociale.

M?rturie stau rezultatele ob?inute pn? n prezent, n toate regiunile de implementare, si mai ales din regiunea Nord-Vest, a?a cum le-a prezentat domnul Cristian Darius MITREA, managerul de proiect - respectiv 26 de persoane care au gasit un loc de munc?, urmare consilierii n carier? realizate, dar ?i 79% din grupul ?int? instruit aici, au demarat o activitate independent?.

n cadrul conferin?ei au fost ?inute discursuri realizate de exper?i din cadrul proiectului ?i reprezentan?i ai comunit??ii locale ?i ai mediului de afaceri, dar ?i expuneri privind evolu?ia doamnelor participante la grupul ?int?, din aceast? regiune pove?ti de succes privind egalitatea de ?anse ?i incluziunea social?.

Domni?oara Mihaela Co?iu-Bude, participant? a grupului ?int? nca de la nceputul implement?rii proiectului n regiunea Nord-Vest, a demarat o activitate independent? de tip intreprindere individual?, ?i creeaz? produse originale, pentru camera copiilor, printr-o metoda pu?in cunoscut? la noi patchwork.

Domni?oara Mihaela Co?iu-Bude, a fost prezentat? de ns??i dna Violeta Augustin, coordonator regional pentru regiunea NV, cea care a promovat proiectul in fata femeilor inactive, somere si ocupate cu agricultura de subzistenta ?i le-a indrumat n drumul lor profesional prin insuflarea curajului ?i ncrederii n sine. Domni?oara Mihaela Co?iu-Bude a reu?it s? ia ce a fost mai bun din participarea la acest proiect ?i s? adauge piesa lips? la puzzle-ul carierei ei, a?a cum m?rturisea n cadrul conferin?ei.

n cadrul conferin?ei au fost invita?i s? ia cuvntul reprezentan?i de seam? ai comunit??ii locale ?i ai mediului de afaceri. Au luat cuvntul P?rintele Vicar Vasile AUGUSTIN, reprezentant al Episcopiei Ortodoxe Romne a Maramuresului ?i S?tmarului, Prof. Dr. Teodor ARDELEAN, directorul Bibliotecii Jude?ene Baia Mare, Ing. Petru UNGUREANU, director al societ??ii STIL AURA, dna Maria MORCOVESCU, director general al Camerei de Comer? ?i Industrie Maramures.

Domnul Cristian Mitrea a confirmat posibilitatea de a ?ine ?i altfel de cursuri venite sa completeze cursurile ?inute pn? acum cu elemente de artizanat care s? ofere o valoare n plus obiectelor realizate. De asemenea s-a afirmat c? se inten?ioneaz? s? se organizeze cursuri de mecanic? pentru ma?ini de cusut ?i proiectare de tipare, cursuri menite s? sprijine activitatea firmelor de confec?ii. S-a mai afirmat faptul c? firma Ile Trade Company este deschis? oric?ror propuneri n acest domeniu.

Cu ocazia acestui eveniment, beneficiarul proiectului a organizat o expozi?ie cu produsele realizate de doamnele din grup ?inta. Au fost expuse costume moderne ?i populare, articole pentru copii, fe?e de mas? ?i ?ervete cu motive populare, po?ete.